Współpraca z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową

Od momentu rozpoczęcia kształcenia w naszej zawodowej szkole policealnej swoim patronatem objęła nas Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK), która ma pozycję największej bilateralnej Izby w Polsce. Objęcie swoim patronatem przez AHK Polska jest dla nas gwarantem utrzymywania jakości kształcenia teoretycznego i praktycznego uczniów-pracowników na odpowiednio wysokim poziomie. Współpraca z AHK Polska zaowocowała wymianą wielu doświadczeń w zakresie działalności edukacyjnej, przyczyniając się do zaimplementowania na naszym gruncie wielu sprawdzonych rozwiązań w zakresie szkolnictwa zawodowego, które to do dziś doskonale funkcjonują i przynoszą wymierne korzyści dla poziomu kształcenia na rynku zachodnim.

Corocznie pod nadzorem AHK Polska odbywają się w naszej szkole egzaminy zawodowe będące dla uczniów I-ego i II-ego roku sprawdzeniem i oceną nabytej wiedzy teoretyczno-praktycznej z przygotowanego dla kierunku Technik Mechanik materiału nauczania.

W dniu 18.02.2016 roku odbyło się w Muzeum Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uroczyste wręczenie - uczniom kierunku Technik Mechanik szkoły zawodowej firmy Haering Polska Sp. z o.o., - dyplomów ukończenia kształcenia zawodowego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 W uroczystym rozdaniu dyplomów wzięli udział m.in.:

• Dr Jürgen Häring - Prezes grupy kapitałowej Häring wraz z małżonką
• Krzysztof Chojniak - Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
• Jacek Gałek - Dyrektor Generalny firmy Haering Polska Sp. z o.o.
• Maria Montowska - Dyrektor Serwisu Członkowskiego AHK Polska
• Sławomir Fater - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

Cała grupa tegorocznych absolwentów (40 uczniów) zdała egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Wyniki egzaminu potwierdziły wysoki poziom przygotowania zawodowego uczniów naszej szkoły, a otrzymana wiedza i nabyte kwalifikacje będą mogły być w pełni wykorzystane już podczas wykonywania codziennych obowiązków w środowisku produkcyjnym firmy.

Gratulujemy naszym absolwentom!